Αρχείο μηνός Ιανουαρίου 2018

Ακύρωση απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αδυναμίας γνώσης της έκθεσης αυτοψίας

Αριθμός απόφασης 3251 /2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Με μέλη τους: ………………, σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Νοεμβρίου 2017, με γραμματέα τη ……………………., για να δικάσει την από 20.12.2013 (ΑΚ …………..) αίτηση ακύρωσης, της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία « Α. Κ. ΟΕ», η οποία εδρεύει στη …….. Αττικής (οδός …… αρ…..), και παραστάθηκε με το δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή, που τον διόρισε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του νομίμου εκπροσώπου της,
κατά των : 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔ 70/2015- ΦΕΚ 114 Α΄), 2) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΠΕ Ανατολικής Αττικής), οι οποίοι παραστάθηκαν με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους …….., και 3) Δήμου Αχαρνών Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με τη δικηγόρο …………….., που τη διόρισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής.
Συνέχεια ανάγνωσης Ακύρωση απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αδυναμίας γνώσης της έκθεσης αυτοψίας