Αρχείο μηνός Ιουνίου 2021

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του, κατα το βαθμό που αυτές υπερβαίνουν τα συνταγματικά όρια και ειδικότερα για την Η”  περίπτωση, η οποία αφορά σε παραλείψεις εισαγγελικών αρχών (και αφορούσε σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας), έκρινε κατα πλειοψηφία οτι εφόσον δεν έχουν καθοριστεί με νομοθετική διάταξη οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς αυτής, η τελευταία δεν αποκαθίσταται ούτε με εφαρμογή του 105 Εισ ΝΑΚ ούτε του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος. Ουσιαστικά με την απόφαση επέρχεται, αιφνιδιαστικά, μια ολική μεταβολή της νομολογίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού (ΣτΕ Ολ 1501/2014), σε μια κατεύθυνση εξαιρετικά προβληματική για το δικαιϊκό μας πολιτισμό, καθώς εναπόκειται στην νομοθετική εξουσία να διαμοσφώσει το σχετικό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη προστασία, πιθανότητα η οποία ενδεχομένως να προσεγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Είναι προφανές οτι η διαδικασία ελέγχου των ως άνω ζημιογόνων πράξεων και παραλείψεων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, πλέον μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορεί να επιδιωχθεί και να αναζητηθεί η όποια αποζημίωση του θιγόμενου.

Συνέχεια ανάγνωσης Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)