Υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου

Οι υποθέσεις που σχετίζονται με το δημόσιο δίκαιο, ήτοι ως αποτέλεσμα της σχέσεως των πολιτών με το Δημόσιο και της επέλευσης των ανάλογων αποτελεσμάτων στην διαμόρφωση της διοικητικής κατάστασης τους, συνιστούν το μεγάλο μέρος των υποθέσεων του γραφείου μας. Ζητήματα απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου, με την άσκηση των ανάλογων αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεων και προσφυγών, αντιμετωπίζονται από το γραφείο μας. Επιπλέον των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων και προκειμένου να προασπιστούν προσωρινά τα δικαιώματα των εντολέων μας, γίνεται η αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων δικαστικής προστασίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώ όπου απαιτούνται ασκούνται και τα ανάλογα ένδικα μέσα. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει πλήρης νομική εκπροσώπηση των εν λόγω υποθέσεων ενώπιον των αρμόδιων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερες υποθέσεις εκπαιδευτικής νομοθεσίας, μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιοδοτικά και θέματα αλλοδαπών, υποστηρίζονται νομικά από το γραφείο μας. Επιπλέον τα θέματα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσιών Εσόδων, με τις άμεσες επιπτώσεις που προκαλούν στους διοικούμενους, αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα από το γραφείο μας.