Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του, κατα το βαθμό που αυτές υπερβαίνουν τα συνταγματικά όρια και ειδικότερα για την Η”  περίπτωση, η οποία αφορά σε παραλείψεις εισαγγελικών αρχών (και αφορούσε σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας), έκρινε κατα πλειοψηφία οτι εφόσον δεν έχουν καθοριστεί με νομοθετική διάταξη οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς αυτής, η τελευταία δεν αποκαθίσταται ούτε με εφαρμογή του 105 Εισ ΝΑΚ ούτε του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος. Ουσιαστικά με την απόφαση επέρχεται, αιφνιδιαστικά, μια ολική μεταβολή της νομολογίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού (ΣτΕ Ολ 1501/2014), σε μια κατεύθυνση εξαιρετικά προβληματική για το δικαιϊκό μας πολιτισμό, καθώς εναπόκειται στην νομοθετική εξουσία να διαμοσφώσει το σχετικό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη προστασία, πιθανότητα η οποία ενδεχομένως να προσεγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Είναι προφανές οτι η διαδικασία ελέγχου των ως άνω ζημιογόνων πράξεων και παραλείψεων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, πλέον μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορεί να επιδιωχθεί και να αναζητηθεί η όποια αποζημίωση του θιγόμενου.

Συνέχεια ανάγνωσης Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)

Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης της ως άνω προφανούς ασυνέπειας του Υπουργείου, είναι δυνατή η ανάληψη ενεργειών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και να το αποστείλουν σε μορφή .doc και αποκλειστικά στο email μας: tzamtzislawoffice@gmail.com. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.

Προσφυγή κατά προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019

Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 λόγω της μη καταβολής ή της μη αποδοχής από το ΑΣΕΠ του παραβόλου των 3 ευρώ, συνιστά ακύρωση του δικαιώματος στην εργασία εκατοντάδων εκπαιδευτικών. Επιπλέον η διαφαινόμενη επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες επιτείνει έτι περαιτέρω το πρόβλημα.
Προκειμένου να υπάρξει προσπάθεια αποτροπής μιας τέτοιας προοπτικής και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της ΕΝΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, το γραφείο μας θα κινηθεί μέσω της δικαστικής οδού για την διασφάλιση των συμφερόντων των αναπληρωτών νηπιαγωγών. Συνημμένα στο παρόν μπορεί ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η, να βρει τη σχετική φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 1ΓΕ-2019 για τη συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων, την οποία αφού συμπληρώσει μπορεί να αποστείλει στο email: tzamtzislawoffice@gmail.com.
Να σημειωθεί οτι ως προς το κόστος των εν λόγω ενεργειών, αυτό θα καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από την ΕΝΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ.
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης

Νέο (προβληματικό) σύστημα διορισμών

Η δημοσίευση των υπ’ αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) προκηρύξεων, είναι η αρχή για την έναρξη της διαδικασίας κάλυψης των κενών στην δημόσια εκπαίδευση. Η ανάλογη διαδικασία υπήρξε εξόχως προβληματική για πολλά έτη, καθώς αγκυλώσεις και επιλογές τόσο της Διοίκησης όσο και του  συνδικαλιστικού εκπαιδευτικού κινήματος, οδήγησαν σε στρεβλώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Νέο (προβληματικό) σύστημα διορισμών

Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες ολοκληρώθηκε ο διορισμός επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008, κατόπιν έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με την ψήφιση του Ν. 4589/2019, αποκαταστάθηκε, έστω για μέρος των επιτυχόντων του ως άνω διαγωνισμού, μια αδικία πολλών ετών. Συνέχεια ανάγνωσης Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικότητας διορισμών