Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Υπολογισμός προϋπηρεσίας Πινάκων Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018

Με την δημοσίευση της υπ” αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018” ξεκίνησε μια ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με το ζήτημα της κατάρτισης των Πινάκων Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και την απόφαση του Υπουργείου να μην συνυπολογίσει στην ήδη αποκτηθείσα προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της προϋπηρεσίας που αφορά στο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην επόμενη σχολική περίοδο, ήτοι την 28/4/2017. Συνέχεια ανάγνωσης Υπολογισμός προϋπηρεσίας Πινάκων Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018

Ένσταση κατά προσωρινών Πινάκων Αναπληρωτών 2016-2017

Κατά των προσωρινών πινάκων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων οι οποίοι αναρτήθηκαν στις 4/8/2016 οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 9/8/2016, στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr) αναγράφοντας το θέμα «Ένσταση για τους ΠΙΝΑΚΕΣ αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και τον αντίστοιχο κλάδο.

Υπόδειγμα ένστασης σε μορφή .doc μπορείτε να βρείτε εδώ

ΑΣΕΠ 2008 ή προγενέστερος;

Η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. α΄ του Συντάγματος επέλεξε να επιλύσει οριστικά το ζήτημα της επιλογής και πρόσληψης των υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αξιώνοντας όπως αυτή «γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει». Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΕΠ 2008 ή προγενέστερος;

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016

Προκειμένου να διαπιστωθεί από τον καθένα μια πρώτη εικόνα του συζητούμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, το Γραφείο μας επιχειρεί μια πρώτη συστηματική παρουσίασή του.

Αυτό πάντως που μπορεί να παρατηρήσει σε μια πρώτη ανάγνωση του είναι οτι ουσιαστικά επιχειρείται μια επιβεβαίωση του Ν. 3863/2010, με αλλαγές κυρίως στο ύψος της απαιτούμενης δαπάνης όπως εισφορών, ποσών εξαγοράς πλασματικών χρόνων κα. Άγνωστο μέχρι σήμερα παραμένει ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων, γεγονός όμως εξαιρετικά κρίσιμο για την διαπίστωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ένας «ευέλικτος» εργαζόμενος.

Στην διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014 ΦΕΚ 189 Α΄/10-9-2014), και ειδικότερα την παράγραφο 4 του ανωτέρου άρθρου αναφέρεται: «Η διανυθείσα από 1.9.2012 και εντεύθεν υπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται. Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστηµα µε τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.» Η ανωτέρω διάταξη, οδηγούσε στο λεγόμενο «άνοιγμα» των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών, με το κενοφανές, όμως και όπως θα εξηγηθεί, αντισυνταγματικό αποτέλεσμα αφενός της μη προσμέτρησης της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2010-2012 και αφετέρου τον διπλό υπολογισμό των μοριών για την υπηρέτηση σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες. Συνέχεια ανάγνωσης Αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ένας «ευέλικτος» εργαζόμενος.