Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Νέα προσφυγή διεκδίκησης διορισμού επιτυχοντων ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 12/4/2019 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετική πρόσκληση με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ του 2008, να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης για την τοποθέτησή τους στα υπάρχοντα κενά. Επίσης στις 24/4/2019 δημοσιεύθηκε η αντίστοιχη πρόσκληση και για τους δικαιωθέντες εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Το γραφείο μας είχε την τιμή να συμμετέχει στην έκδοση της πρώτης (αλλά και σε αρκετές μεταγενέστερες) απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε η παράλειψη της Διοίκησης να προχωρήσει σε διορισμό εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός 3257/2017 ΔΕΑ).
Με την έκδοση της ανάλογης Υπουργικής Απόφασης τοποθέτησης (και μόνο τότε) των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, θα είναι δυνατή η εκ νέου προσφυγή για όσους έχουν παραλειφθεί και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ζητημάτων εκπροθέσμου, όπως αυτά που τέθηκαν σε προηγούμενες δίκες.
Προκειμένου να υπάρξει ένας όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός και προετοιμασία, για την εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και έγκαιρη άσκηση της νέας προσφυγής, παρακαλούμε και εφόσον υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από Εσάς, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γραφείου μας (panostzamtzis@yahoo.gr και info@tzamtzis-law.gr), σχετική αίτηση συμμετοχής για τους μεν εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf, για τους δε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf
Στη συνέχεια και ανάλογα των αριθμό των συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για οτιδηποτε άλλο χρειαστεί (οικονομική συμμετοχή, αποστολή δικαιολογητικών).
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος

Εκτελεστότητα δικαστικών αποφάσεων περί αναδρομικών διορισμών

Επανερχόμενοι στο ζήτημα που αφορά στα αποτελέσματα της δημοσίευσης των υπ’ αριθμ. 3257/2017 και 3259/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κυρίως στο ζήτημα της υποχρέωσης ή μη της Διοίκησης στην εφαρμογή των αποφάσεων, ήτοι στην έκδοση πράξεων διορισμού των αιτούντων, διατυπώνουμε, επισκοπώντας και την σχετική νομολογία (ΟλΣτΕ 2176/2004, ΣτΕ 370/1997, 3944/1995, 144/2014, 1304/1982 και 2364/1975) τις εξής σκέψεις:

Συνέχεια ανάγνωσης Εκτελεστότητα δικαστικών αποφάσεων περί αναδρομικών διορισμών

Αναδρομικοί διορισμοί επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Με τις υπ’ αριθμ. Α3257/2017 και Α3259/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και μετά από σχετικό αίτημα που κατατέθηκε με την νομική υποστήριξη του γραφείου μας, δικαιώθηκαν επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, κατά το χρόνο διορισμού του καθενός, λόγω της αντισυνταγματικής εφαρμογής, όπως αυτή κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, της ποσόστωσης του 60-40. Συνέχεια ανάγνωσης Αναδρομικοί διορισμοί επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Φύση εργασιακής σχέσης ιεροψάλτη και Ναού

Το ζήτημα της εργασιακής σχέσης των ιεροψαλτών με τους ενοριακούς ναούς και γενικότερα την Εκκλησία είναι ένα ζήτημα που συχνά απασχολεί την ελληνική δικαστηριακή πρακτική και το οποίο ομολογουμένως παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, κυρίως αναφορικά με το είδος και τον νομικό χαρακτηρισμό της (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου). Συνέχεια ανάγνωσης Φύση εργασιακής σχέσης ιεροψάλτη και Ναού

Υπολογισμός προϋπηρεσίας Πινάκων Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018

Με την δημοσίευση της υπ” αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018” ξεκίνησε μια ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με το ζήτημα της κατάρτισης των Πινάκων Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και την απόφαση του Υπουργείου να μην συνυπολογίσει στην ήδη αποκτηθείσα προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της προϋπηρεσίας που αφορά στο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην επόμενη σχολική περίοδο, ήτοι την 28/4/2017. Συνέχεια ανάγνωσης Υπολογισμός προϋπηρεσίας Πινάκων Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018