Αρχείο κατηγορίας Νομολογία

Αναδρομική διαγραφή ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Αριθμός: 45/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, με δικαστές τους: Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρήστο Βαρδίκο και Ανθούλα Μόσχοβα (εισηγήτρια), Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Αικατερίνη Μπάτσαρη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την προσφυγή με αριθμό πράξης κατάθεσης ΠΡ166/03-06-2019,

της Α. Μ. του Γ., κατοίκου .. Λέσβου, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως,

κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), και ήδη «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (e-Ε.Φ.Κ.Α.), όπως μετονομάστηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 (Α´ 43/28-02-2020), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, για τον οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Στυλιανός Κίνδερλης, δυνάμει της κατατεθείσας στις 20-10-2020 δήλωσης του άρθρου 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.). Συνέχεια ανάγνωσης Αναδρομική διαγραφή ασφαλισμένου ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

Απόφαση C-760/18/2021 περί μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έβδομο τμήμα)

της 11ης Φεβρουαρίου 2021 (*)

«Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP – Ρήτρα 5 – Μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα – Διαδοχικές συμβάσεις ή παράταση της πρώτης σύμβασης – Ισοδύναμο νομοθετικό μέτρο – Απόλυτη συνταγματική απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου – Υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείας»

Στην υπόθεση C‑760/18,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου (Ελλάδα) με απόφαση της 4ης Δεκεμβρίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 4 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της δίκης

Μ.Β. κ.λπ.

κατά

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) «Δήμος Αγίου Νικολάου», Συνέχεια ανάγνωσης Απόφαση C-760/18/2021 περί μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου

Αντισυνταγματικότητα περικοπής επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων του Δημοσίου

Αριθμός 703/2020

Το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σταυρούλα Κουτρουβρίδα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ευπραξία Κυριλή

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Οκτωβρίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1), 2), 3) ……. και 46) ….., οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Παναγιώτη Τζαμτζή και

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο παραστάθηκε διά της Δικαστικής Πληρεξουσίας του ΝΣΚ Αλεξάνδρας Λαμπροπούλου. Συνέχεια ανάγνωσης Αντισυνταγματικότητα περικοπής επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων του Δημοσίου

Ανακοπή κατα ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Αριθμός Απόφασης : 13629/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τμήμα   28o   Μονομελές

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε   δημόσια στο ακροατήριό του, στις   11 Δεκεμβρίου 2019, με δικαστή την Όλγα Θεοδωρικάκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Πολυξένη Δερβένη,
γ ι α  να δικάσει την από  14.2.2014  ανακοπή
τ  η  ς   ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ Κ….. Ο.Ε.”, η οποία εδρεύει στη …. Αττικής, επί της οδού …… αρ….., εκπροσωπείται νομίμως και η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Τζαμτζή, Συνέχεια ανάγνωσης Ανακοπή κατα ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ

Αριθμός απόφασης Α 3054 /2020

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα

2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή τη Βασιλική Τσιρογιάννη, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Ειρήνη Μηλιαράκη, δικαστική υπάλληλο

γ ι α να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 10.08.2016 αγωγή

Της Δ. Θ. του Κ., κατοίκου ……… Αττικής (οδός …., αρ. ……), η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιού της δικηγόρου Παναγιώτη Τζαμτζή τον οποίο διόρισε με εξουσιοδότηση

κ α τ ά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)», το οποίο εκπροσωπείται από το Διοικητή του, ο οποίος δεν παραστάθηκε

Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ