Αρχείο κατηγορίας Νομολογία

Αναδρομική απαλλαγή από εισφορές του ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓIΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14436/ΚΥ/2016

 Ο …………………, Επιτ. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρμόδιος για την εκδίκαση των ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (π.δ. 78/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2, εδαφ. β’ του Ν. 4075/2012, που ορίστηκε με την αριθ. 1376/1/5-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

Συνέχεια ανάγνωσης Αναδρομική απαλλαγή από εισφορές του ΟΓΑ

Απόρριψη δικαστικής προστασίας αλλοδαπού, λόγω τέκνου…

…. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

…………………..

Συνήλθε στις …… 2016.

Για να κρίνει κατ’ άρθρο 30 παρ. Ζ εδ. τέταρτο του ν.3907/2011 αίτηση ανάκλησης (…………………..):

του L.. (επώνυμο) D… (όνομα) του R…., υπηκόου τρίτης χώρας (Αλβανίας)

κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συνέχεια ανάγνωσης Απόρριψη δικαστικής προστασίας αλλοδαπού, λόγω τέκνου…

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας, σε αλλοδαπό καθώς η σχετική άρνηση της ΔΟΥ συνιστά πράξη μη νόμιμη και ακυρωτέα. Η απαλλαγή από τον ως άνω φόρο παρέχεται, όχι µόνο σε Έλληνες υπηκόους, αλλά γενικώς σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18509/2014

ΤΟ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 26ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Άκυρη απόλυση εγκύου

Αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης εργαζομένης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της – Άγνοια της εγκυμοσύνης από τον εργοδότη – Μη κοινοποίηση επιμελεία εργοδότη της οικειοθελούς αποχώρησης στην εργαζόμενη – Μισθοί υπερημερίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  2519/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 11/10/2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: ………., η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Τζαμτζή Παναγιώτη.

Των εναγομένων: ……………….. Συνέχεια ανάγνωσης Άκυρη απόλυση εγκύου

Ζήτημα μονιμοποίησης Αναπληρωτών;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 26ης Νοεμβρίου 2014 (*)

«Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP — Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου — Εκπαίδευση — Δημόσιος τομέας — Αναπλήρωση κενών και ελεύθερων θέσεων εν αναμονή της ολοκληρώσεως διαγωνισμού — Ρήτρα 5, σημείο 1 — Μέτρα σκοπούντα την αποτροπή της καταχρηστικής συνάψεως συμβάσεων ορισμένου χρόνου — Έννοια των “αντικειμενικών λόγων” που δικαιολογούν τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων — Κυρώσεις — Απαγόρευση της μετατροπής σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου — Έλλειψη δικαιώματος αποζημιώσεως» Συνέχεια ανάγνωσης Ζήτημα μονιμοποίησης Αναπληρωτών;