Αρχείο κατηγορίας Νομολογία

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ

Αριθμός απόφασης Α 3054 /2020

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα

2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2019, με δικαστή τη Βασιλική Τσιρογιάννη, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Ειρήνη Μηλιαράκη, δικαστική υπάλληλο

γ ι α να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 10.08.2016 αγωγή

Της Δ. Θ. του Κ., κατοίκου ……… Αττικής (οδός …., αρ. ……), η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιού της δικηγόρου Παναγιώτη Τζαμτζή τον οποίο διόρισε με εξουσιοδότηση

κ α τ ά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)», το οποίο εκπροσωπείται από το Διοικητή του, ο οποίος δεν παραστάθηκε

Συνέχεια ανάγνωσης Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον ΟΑΕΔ

Επιτροπή Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διορισμούς εκπαιδευτικών

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Αριθμός απόφασης: 1905/2019
Το
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(άρθρου 2 του ν.3068/2002)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο, στις 26 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Ανδριανή Πασσά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ως Πρόεδρο, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σταύρου Αναστασόπουλου, Προέδρου Εφετών Δ.Δ., που είχε κώλυμα, Ευαγγελή Μπράμη, Εφέτη Δ.Δ., τακτικό μέλος και Παναγιώτη Τσεβά, Εφέτη Δ.Δ., αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Άννας Μπόνου, Εφέτη Δ.Δ, που είχε κώλυμα. Ως γραμματέας έλαβε μέρος η δικαστική υπάλληλος Βασιλική Αμβροσίου σε αναπλήρωση της δικαστικής υπαλλήλου Κωνσταντίνας Αμερικάνη, που είχε κώλυμα.
Για να εξετάσει την από 3 Μαΐου 2018 (αρ. κατ. ΜΣ 989/30.05.2018) αίτηση, των 1) Στ. Χ., κατοίκου Δ. (οδός.. αριθμ. … και 2) Ιγ. Σ., κατοίκου ……, με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η” Ακυρωτικού Σχηματισμού).

Συνέχεια ανάγνωσης Επιτροπή Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διορισμούς εκπαιδευτικών

Ακύρωση προστίμου ΤΔΕ ΕΦΚΑ για την επιβολή τεκμαρτού ημερήσιου μισθού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α7919/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ 20o MONOΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Φεβρουαρίου 2019, με δικαστή τη Μαρία Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και με γραμματέα τον Δημήτριο Κοντοδήμο, δικαστικό υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 29.9.2015,

της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …. αρ. ….) και εκπροσωπείται νομίμως από την ομόρρυθμο εταίρο Α. Σ., η οποία δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 7.2.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Τζαμτζή,

κατά τ ο υ ν.π.δ.δ. με την επωνυμία « Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από το Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την κατατεθείσα στις 24.1.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 του Κ.Δ.Δ. του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών, Β. Α.   Συνέχεια ανάγνωσης Ακύρωση προστίμου ΤΔΕ ΕΦΚΑ για την επιβολή τεκμαρτού ημερήσιου μισθού

Απόφαση περί παράλειψης διορισμού επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Αριθμός απόφασης:3257/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Η΄

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Δεκεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Μαρία Πατσαρίνου, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Άννα Μαυρομουστάκη και Χαρίκλεια Κέκη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Ελένη Μιχελαράκη, δικαστική υπάλληλος.

Για να δικάσει την από 9 Ιουλίου 2015 (ΑΚ ………) αίτηση ακύρωσης,

τ ω ν: 1) Σ. Μ., κατοίκου ….., 2) Θ. Χ., κατοίκου ………, οι οποίες με προφορική δήλωση στο ακροατήριο παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης, 3) Σ. Ι., κατοίκου ….. και 4) Χ. Σ., κατοίκου ….., οι οποίοι παραστάθηκαν με το δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή, που τον διόρισαν με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια,

Συνέχεια ανάγνωσης Απόφαση περί παράλειψης διορισμού επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Ακύρωση απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αδυναμίας γνώσης της έκθεσης αυτοψίας

Αριθμός απόφασης 3251 /2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Με μέλη τους: ………………, σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Νοεμβρίου 2017, με γραμματέα τη ……………………., για να δικάσει την από 20.12.2013 (ΑΚ …………..) αίτηση ακύρωσης, της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία « Α. Κ. ΟΕ», η οποία εδρεύει στη …….. Αττικής (οδός …… αρ…..), και παραστάθηκε με το δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή, που τον διόρισε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του νομίμου εκπροσώπου της,
κατά των : 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔ 70/2015- ΦΕΚ 114 Α΄), 2) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΠΕ Ανατολικής Αττικής), οι οποίοι παραστάθηκαν με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους …….., και 3) Δήμου Αχαρνών Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με τη δικηγόρο …………….., που τη διόρισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής.
Συνέχεια ανάγνωσης Ακύρωση απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αδυναμίας γνώσης της έκθεσης αυτοψίας