Υποθέσεις Αστικού Δικαίου

Το γραφείο μας έχει πολύχρονη πείρα και αναλαμβάνει με επιτυχία, υποθέσεις αστικού δικαίου και ειδικότερα την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, σε ζητήματα ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου,τακτικής και εκουσίας διαδικασίας καθώς και σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ειδικότερα στα θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία καθώς συνεργάζεται από την αρχή της λειτουργίας του με μεγάλη ανώνυμη εταιρεία από το χώρο του Leasing, με αρμοδιότητα τον χειρισμό υποθέσεων είσπραξης οφειλών. Το γεγονός αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το γραφείο μας διαθέτει τα εχέγγυα για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση σχετικών υποθέσεων, καθώς η επιτυχής ολοκλήρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης, αποτελεί, ως εκ του αποτελέσματος, το επιστέγασμα μιας κοπιώδους, δαπανηρής και μακρόχρονης διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην πλήρη ικανοποίηση μιας αξίωσης.

Τέλος το γραφείο ασχολείται με, την εκπροσώπηση νομικών προσώπων και εταιρειών στο πλαίσιο της νομικής υποστήριξης τους σε δικαστικό αλλά και εξωδικαστικό επίπεδο, την διεκπεραίωση υποθέσεων αξιογράφων, όπως επιταγών, συναλλαγματικών και την δικαστική τους εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από αξιόγραφα.